S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

VOP
Obchodné podmienky

Internetový obchod www.obchod-online.sk sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.obchod-online.sk je Spoločnosť HOMYKA, s.r.o., so sídlom: Tatranská 6383/40, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 105 899, DIČ: 2120046159, IČ DPH:SK2120046159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 27942/S

1.2. Činnosť Sprostredkovateľa podlieha dohľadu a dozoru príslušného Inšpektorátu SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 11 Banská Bystrica, Odbor výkonu dozoru,tel. č. 048/4124969

1.3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou HOMYKA, s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu na stránke www.obchod-online.sk (ďalej len „kupujúci“).

 

Článok 2

Objednávka a  uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP vrátane podmienok reklamácie, a že s nimi súhlasí.

2.2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

2.3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

2.4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

2.5. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou úplného zaplatenia kúpnej ceny, a prevzatím tovaru.

 

Článok 3

Dodacie podmienky

3.1. Dodacia lehota je maximálne 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch sa môže dodacia lehota predĺžiť. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia.

3.2. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

3.3. Tovar bude Kupujúcemu dodaný prostredníctvom kuriéra GLS - tovar bude Kupujúcemu odoslaný spoločnosťou GLS.  Tento druh dodania tovaru je spoplatnený sumou 2,50 € po prevode vopred. Doručenie tovaru je max do 2 pracovných dní od expedície z nášho skladu. Dodanie tovaru môže byť aj odoslaním tovaru na dobierku. Tento druh tovaru je spoplatnený sumou 3,50EUR.

3.4. V prípade neprevzatia tovaru pri platbe na dobierku si predávajúci vyhradzuje právo žiadať preplatenie ceny poštovného od kupujúceho.

3.5. Cena za doručenie je vždy uvedená v objednávke a kupujúci je o nej riadne informovaný.

3.6. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

 

Článok 4

Platba za tovar

4.1. Platba za tovar môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. Platba na dobierku -  zásielka bude kupujúcemu vydaná až po zaplatení príslušnej sumy na pošte alebo kuriérskej službe. Tento druh platby za tovar nie je spoplatnený.

4.1.2. Platba vopred bankovým prevodom - zákazníkovi sú po uskutočnení objednávky e-mailom zaslané údaje na prevod. Objednávka je odoslaná po pripísaní platby na účet prevádzkovateľa. Tento druh platby nie je spoplatnený

4.2. Kúpna cena tovaru Vám bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

 

Článok 5

Storno objednávky

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho:

5.1.1. Kupujúci má právo objednávku stornovať, alebo zmeniť bez udania dôvodu kedykoľvek do jednej hodiny od jej zaevidovania v systéme.

5.2. Predávajúci si vyhradzuje právo objednávku zmeniť alebo zrušiť v týchto prípadoch:

5.2.1. Objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť

5.2.2. Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 pracovných dní.

 

Článok 6

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Podľa zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený na internetovej stránke www.obchod-online.sk je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. To však neplatí pri všetkých produktoch z kategórie bielizeň z hygienických dôvodov.

Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené emailom (obchod.online3@gmail.sk) do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný podľa možností v originálnom obale, v pôvodnom stave, s visačkami, nepoškodený a bez známok používania. K tovaru na vrátenie by mal podľa možností pribaliť Faktúru a vyplnený Formulár na vrátenie, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.obchod-online.sk kde uvedie okrem iných požadovaných údajov číslo účtu na ktorý majú byť vrátené peniaze. Z dôvodu lepšej identifikacie a uľahčenia práce pri vybavovaní vašej požiadavky.
Prepravné náklady pri vrátení tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru hradí Kupujúci. V tomto prípade tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý.
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od doručenia zásielky Predávajúcemu a to bankovým prevodom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 

Článok 7

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Tovar kupujúci zašle na poštovú adresu spoločnosti balíkom, nie na dobierku. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Reklamovať je možné len zaplatený tovar zakúpený u Predávajúceho.

7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

7.5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, a vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

7.6. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

7.7. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona. Kupujúci v liste presne označí druh a rozsah vád tovaru a tento list spolu s reklamovaným tovarom, kópiou dokladu o kúpe a kópiou záručného listu odošle predávajúcemu. Reklamačné konanie začína dňom osobného doručenia uvedených listín alebo podajom na poštovú prepravu na uplatnenie reklamácie a reklamovaného tovaru predávajúcemu. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

7.8. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

7.9. Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

7.10. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania.

7.11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný s porovnateľnými technickými parametrami ale iba so súhlasom kupujúceho.

7.13. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

c) uplynutím záručnej doby tovaru,

d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7.16. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

7.17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

7.20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

b) predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).

7.21. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

a) výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

Článok 8

Osobné údaje a ich ochrana

Ochrana osobných údajov je dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Predstavujeme vám ochranu osobných údajov, zásady a práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov). Legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon SR č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

 

 8. 1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

Spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.

 • Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, ale aj email, IP adresa a pod.
 • Dotknutá osoba – ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.
 • Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.
 • Prevádzkovateľ – osoba, ktorá určí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
 • Sprostredkovateľ – ten, kto spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
 • Účel – prečo spracúvame Vaše osobné údaje.
 • Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.
 • Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.

 

8. 2. KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť HOMYKA, s.r.o., so sídlom: Tatranská 6383/40, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 48 105 899, DIČ: 2120046159, IČ DPH:SK2120046159, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 27942/S ( ďalej len "správca").

Adresa elektronickej pošty obchod.online3@gmail.com, telefón +421 911 485 898.

 

8.3. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

8.4. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Účelom spracovanie osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, email), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

8.5. ZÍSKAVANIE INFORMÁCII O VÁS V NAŠOM E-SHOPE

 

Informácie získavame iba tie, ktoré o sebe uvediete, a ktoré sa k nám odošlú, zhromaždia a uložia sa na chránený server a spracujú sa v rozsahu aký povolíte alebo je povolený zákonom. Máte možnosť niektoré informácie neuviesť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním, čo však môže znamenať, že nebudete môcť využiť niektorú z našich ponúk, služieb alebo funkcionality nášho e-shopu. Osobné údaje, ktoré potrebujeme na spracovanie vašej objednávky sa spracovávajú pre tento účel bez ďalšieho vašeho špeciálneho súhlasu, súhlas udeľujete automaticky odoslaním vašej objednávky.

 

8.6. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

8.7. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pri odovzdávaní vašich osobných údajov vždy zabezpečíme najvyššiu možnú úroveň bezpečnosti a ich ochrany. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), Heureka Shopping s.r.o., MRP, KROS, a.s. (pre účely spracovania fakturačných dát a účtovníctva), doručovateľské spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Slovenská pošta a.s..

 

8.8. OCHRANA VAŠÍCH OSOBNÝCH  ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje šifrujeme pomocou SSL (proces Secure Socket Layer). SSL je v súčasnosti najbežnejším a najbezpečnejším spôsobom prenosu údajov na internete. Vaše údaje chránime pred stratou, neoprávnennou manipuláciou a neoprávneným prístupom tretích strán.

Dáta spracúvame výhradne v Európskej únii, alebo v krajinách, ktoré zaisťujú požadovanú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

8.9. ZBIERANIE ÚDAJOV

 

POUŽITÍM COOKIES. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo vašom počítači alebo zariadení pri návšteve tejto webovej stránky, aby vám zjednodušili jej používanie. Súbory cookie neposkytujeme sprostredkovateľom, resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornení pri návšteve tejto webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním webovej stránky. Ak ako užívateľ nesúhlasíte s používaním súborov cookie, nenavštevujte túto webovú stránku alebo súbory cookie aktívne vymažte, alebo zablokujte. Ak odmietnete používanie cookie, túto stránku budete môcť naďalej navštevovať, niektoré funkcie však nemusia fungovať správne. Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k rôznym funkciám súvisiacich napríklad s prihlásením registrovaného užívateľa či nakupovaním. Pomáhajú nám tiež zhromažďovať analytické informácie o používaní tejto stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve tejto webovej stránky.

 

Ponuka prevažnej časti prehliadačov internetu obsahuje možnosti konfigurácie nastavení, t.j. prehliadač zvyčajne obsahuje možnosti, ako napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie, zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď.

Pri návšteve našej webovej stránky automaticky zhromažďujeme aj technické a štatistické údaje o využívaní internetového obchodu www.obchod-online.sk nastavením cookies. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • typ a verzia prehliadača
 • webová stránka, z ktorej ste nás navštívili
 • používaný operačný systém
 • dátum a čas vašich návštev na jednotlivých webových stránkach
 • informácie týkajúce sa spojenia vašej návštevy s vašim oslovením
 • niektorým z marketingových komunikačných kanálov

Tieto údaje sa používajú na zlepšovanie funkcionality nášho e-shopu a kvality služieb a sú vyhodnocované výlučne anonymne a využívané len ako štatistické údaje.

POUŽÍVANÍM SLUŽBY GOOGLE ANALYTICS A GOOGLE TAG MANAGER. Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics a Google Tag Manager, ktoré sú analytickými službami poskytovanými  spoločnosťou Google, Inc. ("Google"). Služba Google Analytics a Google Tag Manager používa cookies na analýzu užívateľského správania a lokality prístupu na naše stránky. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. V prípade aktivácie anonymizácie IP spoločnosť Google skombinuje / anonymizuje poslednú časť adresy IP pre členské štáty Európskej únie, ako aj pre ostatné strany Dohody o Európskom hospodárskom priestore.  V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania našich webových stránok, zostavovania prehľadov aktivity na webových stránkach a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s vyhodnotením optimalizácie webových stránok a užívateľským správaním zákazníkov. Spoločnosť Google vašu IP adresu nepriradí k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google k dispozícii. Súbory cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením vášho počítača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využívať plnú funkcionalitu týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresu IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na internetovej stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk. Zakázať službu Google Analytics a získať ďalšie informácie o tejto službe môžete na tejto adrese: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese: https: //www.google.de/intl/en_uk/policies/. Službu Google Analytics používame aj na štatistickú analýzu údajov služby cookie v službe AdWords. Ak s tým nesúhlasíte, toto štatistické zisťovanie môžete zakázať v Správcovi predvolieb reklám (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk)

GOOGLE REMARKETING. Na službu Google Remarketing používame webovú službu Google Inc., USA (ďalej len "Google"). Spoločnosť Google zhromažďuje informácie o vašej návšteve na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa na tento účel súbory cookie. V rámci remarketingu sa tieto súbory cookie používajú na to, aby vás upozorňovali - na základe návštevy našej webovej stránky - na iné webové stránky tým, že zobrazujú online inzerciu našich produktov a služieb. Ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete tu. Ak nechcete používať súbory cookie, skontrolujte, či váš prehliadač blokuje používanie súborov cookie. Upozorňujeme však, že v takýchto prípadoch nebudete môcť využívať všetky funkcie ponúkané našim internetovým obchodom. Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete tiež deaktivovať zobrazovanú reklamu kliknutím na nasledujúci odkaz a úpravou reklám v reklamnej sieti Google: www.google.com/settings/ads/onweb/.

FACEBOOK PIXEL. Správca navyše používa takzvaný Facebook Pixel, ktorý je nasadený na našich webových stránkach. Ide o produkt spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Umožňuje sledovanie správania používateľa po tom, ako bol používateľ presmerovaný na webovú stránku inzerenta kliknutím na reklamu na Facebooku. Toto sa používa na vyhodnotenie účinnosti reklám na internete v záujme štatistického zisťovania a výskumu trhu a môže pomôcť optimalizovať budúce reklamné nastavenia. Zozbierané údaje sú pre nás anonymné, preto ich nespájame s konkrétnymi užívateľmi. Údaje sú však uložené a spracované spoločnosťou Facebook a prepájajú sa s účtami užívateľov, aby spoločnosť Facebook mohla využívať údaje na vlastné reklamné účely v súlade s usmerneniami o využívaní údajov v službe Facebook (https://www.facebook.com / about / privacy /). Facebooku a jeho partnerom môžete povoliť, aby zobrazovali reklamy na Facebooku i mimo nej. Ak chcete odvolať svoj súhlas so zobrazovaním reklám na Facebooku, kliknite sem: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zmeňte nastavenie svojho účtu na Facebooku.

Prevádzkovatelia pluginov používaných v našich službách. Ak ste členom jednej alebo viacerých z nasledovných sociálnych sietí a nechcete, aby Prevádzkovateľ pripojil údaje o používaní našich služieb s vašimi členskými dátami už uloženými u Prevádzkovateľa, prosím odhláste sa zo sociálnej siete pred použitím našich služieb.

Facebook. Správca údajov: Facebook Ireland Limited, Hannover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Írsko ("Facebook"). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Google+  Správca údajov: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Pre viac informácií môžete navštíviť webovú stránku osobnej ochrany Googlu na adrese: https://www.google.com/privacy

 

8.10. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

10.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

 • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • odvolať súhlas so spracovaním údajov písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. 2 týchto podmienok.

10.2. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu emailových newsletterov emailom na obchod.online3@gmail.com alebo priamo v emailovom newsletteri kliknutím na "Odhlásiť sa zo zasielania newsletterov".

10.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220.

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov: Tel.: + 421 2 32 31 32 14 Fax: + 421 2 32 31 32 34 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto „VOP“. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

9.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.3. Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra v sekcii „Môj účet“ a podsekcii „Moje novinky“ v prípade, že vyjadril súhlas so zasielaním ponúk (vyznačený krížikom).

9.4. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.


V Banskej Bystrici 25.5. 2018

 

 

 

Mzg3NzQx